Прагматичний: Прагматизм — Вікіпедія

Содержание

Прагматизм — Вікіпедія

Американець Чарльз Сандерс Пірс — засновник прагматизму

Прагматизм — доктрина або, скоріш, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси у соціальний спосіб.

Прагматик — послідовник, прихильник прагматизму як філософської системи. В побутовому сенсі, це людина, яка все робить тільки з точки зору доцільності, вигоди, та якій не притаманні бездумні витівки.

Історія та концепція[ред. | ред. код]

Філософський рух прагматизму був започаткований у США як теорія знання Чарльзом С. Пірсом (1878) і його головними представниками були Вільям Джеймс, Фердинанд Шиллер[en] та Джон Дьюї. Прагматизм і гуманізм настільки близько споріднені, що вони можуть вважатися за одне, другий будучи розширенням та експансією першого. Шиллер пояснює це відношення: «Прагматизм видається особливим застосуванням гуманізму до теорії знання. Але гуманізм видається більш універсальним. Він здається має метод який можна застосувати універсально, до етики, естетики, метафізики, теології, до кожної людської справи, і теж до теорії знання.» Отже гуманізм і прагматизм є ідентичними в принципі і є менш-більш взаємно-замінними термінами.

Прагматизм стверджує, що про істинність вчення можна судити лише через його практичні наслідки, так, постає питання: Чи це мало б якесь значення, якщо б воно було істинним? Таким чином, прагматисти твердять, що всеосяжні метафізичні системи європейських філософів не мають жодного значення, оскільки їхня істинність чи помилковість не впливали на людський досвід. У науці теорія була істинною якщо вона «діяла» — якщо наставали її очікувані наслідки. В етиці і теології, принцип або вірування було істинним, якщо воно задовольняло його власників. Так, у прагматизмі, істина не є в жодний спосіб постійною, необхідною, універсальною, об’єктивною, абсолютною, а є відносною, перехідною, відділеною, суб’єктивною, особистою. Якщо ідея, судження, припущення, аксіома, постулат, теорія чи система «працює» і задовольняє розумові, емоційні чи соціальні потреби, лише тоді і лише настільки, наскільки вона це робить, вона є цінною та істинною.

Пірс[ред. | ред. код]

Засновник прагматизму Чарлз Пірс порвав з класичною традицією в гносеології, за якою пізнання — це відтворення, відображення світу, а істина полягає у відповідності (збігу) знання і дійсності. Пірс, як і Авенаріус, розглядав мислення як спосіб пристосування людини до дійсності. Пізнання як відображення дійсності, досягнення істини заради істини він заперечує, трактуючи його як пристосування до середовища, знаходження оптимальних реакцій для його контролювання, задоволення потреб людини. Отже, «мислення (пізнання) розглядається як діяльність, спрямована не на понятійне відображення світу, а винятково на регулювання стосунків між організмом і середовищем, на витворення оптимальних реакцій на задоволення його здатностей пристосування».

Людина, на думку Пірса, виробляє сукупність звичок діяти відповідно до певного середовища, і ці звички ґрунтуються на вірі. Віра в даному разі не є суто релігійною, а швидше переконанням, довірою, яку людина відчуває до певних ідей. Розуміння віри як звички діяти певним чином Пірс запозичив у Юма. Свідомість людини, на його думку, складається не з істин, а з вірувань, тобто із звичок діяти певним чином за певних обставин. Коли ж дія не дає бажаного результату, тобто коли вірування дає збій, тоді виникає сумнів і починається дослідження, що закінчується формуванням нового переконання, нової віри.

Перехід від сумніву до віри досягається завдяки таким методам: методу сліпої впертості; методу авторитету; апріорному методу; науковому методу. Суть методу сліпої впертості полягає в ігноруванні того, що вірування не спрацьовують, у впертому нав’язуванні їх обставинам, що зрештою призводить до краху. Метод авторитету, який найбільш притаманний релігійним вченням, не врятував, на думку Пірса, жодну релігію від критики. Апріорний метод, який виходить із засад розуму, також не здатний привести до твердих вірувань у взаєминах із середовищем, та й самі філософи по-різному ставляться до нього. Справжнім методом Пірс вважає лише науковий. (В останніх трьох методах простежується спільність з трьома ступенями — релігійним, метафізичним і позитивним Конта.) Тільки він, на думку Пірса, придатний для формування спільних вірувань. Складовими наукового методу є дедукція, індукція та абдукція — метод гіпотез, завдяки якому пояснюються факти. У зв’язку із цим Пірс порушує проблему значення наукових понять і висловів (позитивісти виводили значення вислову з процедури його верифікації), у вирішенні ним якої яскраво висвітлилась суть прагматизму. На його думку, значення слова чи виразу зводиться до сукупності практичних наслідків від предмета, про який у ньому йдеться. «Розгляньте, які практичні наслідки, як ми вважаємо, можуть бути створені об’єктом нашого поняття. Поняття про всі наслідки і є повне поняття об’єкта», — пише він. Наприклад, поняття «вогонь» означає сукупність таких практичних наслідків, як тепло, опік, світло, розширення стержня тощо. Сукупність цих практичних наслідків і є значенням слова «вогонь». Звідси і визначення прагматизму Пірсом як «вчення про те, що кожне поняття є поняттям про мислимі практичні дії». У цьому зведенні поняття до сукупності практичних дій щодо предмета, який воно відображає, і полягає суть знаменитого принципу Пірса. Іншими словами, суть прагматизму полягає в тому, що поняття предмета ототожнюється з пов’язаними з ним практичними наслідками.

Раціональний сенс цієї концепції не викликає сумніву. Зведення значення поняття до сукупності способів практичного застосування предмета, якого воно стосується, свідчить, що мислення виникло в процесі практичної діяльності людини і заради цієї діяльності. Вченому-медику справді економніше мислити «мікроб» як сукупність дій, які він викликає. Але при цьому виникає питання, чи вичерпується значення поняття «мікроб» сукупністю його практичних наслідків. Чи можна звести наукове поняття або вислів до сукупності таких наслідків? На думку опонентів прагматизму, поняття такими наслідками не вичерпується. Під впливом критики Пірс змушений був розширити поняття «практичних наслідків» до «можливих практичних наслідків». Якщо, наприклад, певне значення предмета за певних обставин не зводиться до певних практичних наслідків, то така можливість існує в майбутньому. На цій підставі можна стверджувати, що вислів «У центрі Землі певна температура» має значення, тому що в принципі його можна звести до певних практичних наслідків.

У руслі цієї концепції Пірс переосмислює і проблему істини. Оскільки для нього важливо, щоб знання гарантувало стан віри, тобто успішну взаємодію людини з середовищем, то істина фактично ототожнюється з практичною ефективністю знання. Отже, істинність знання означає його здатність перетворюватись в успішні, ефективні дії. Відповідно, істинна ідея — працездатна ідея. Тому істинне знання — те знання, яке працює на людину і внаслідок цього є корисним.

Джеймс[ред. | ред. код]

Вільям Джеймс (Джемс) надає прагматизму соціально-утилітарного забарвлення. Для нього істина — не просто практичність, а насамперед корисність ідеї. Будь-яка теоретична проблема (релігійна, філософська, наукова) набуває значення лише через відношення до потреб чи інтересів людини. Так, на його думку, важлива не ідея Бога сама по собі, а наслідки для людини залежно від прийняття чи заперечення цієї ідеї. При цьому Джемса мало обходить питання, існує чи не існує Бог насправді. Якщо ідея має практичне значення, то цим самим стверджується реальність її об’єкта. Якщо людині релігійній ідея Бога допомагає вижити, то це свідчить про її істинність. У такий спосіб випробовуються і філософські теорії, їхня істинність визначається життєвою значущістю, впливовістю на людей.

Якщо для Пірса істинність ідеї фактично збігається з її практичністю, то для Джемса істинними є ідеї, що мають сприятливі (очікувані, передбачувані) наслідки, зручні, вигідні, такі, що стають у нагоді людині. Джемс посилив аспект корисності (утилітарності) істини, який у Пірса тільки намітився. Прагматизм, на його думку, на відміну від інших філософських концепцій, не протиставляє істину і благо, а поєднує їх. Істина — це різновид блага, а не щось відмінне від нього. На противагу класичній теорії пізнання, яка виходила з того, що істина морально нейтральна (знання про розщеплення атома саме по собі нейтральне, воно може бути використане і на благо, і на зло людині), Джемс стверджував, що корисність (благо) знання збігається з його істинністю. Для нього істинність будь-якої теорії полягає в її здатності працювати на людину, сприяти успіху. У його розумінні істина — синонім доцільності, корисності, успішності.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Позитивні аспекти концепції Джемса полягають у запереченні цінності відірваного від життя розумування. Ця концепція є стрижнем організації науки як соціального інституту. Адже людину цікавить все, цікавість сама по собі безмежна. Межею може бути тільки практична доцільність. Чому саме цю, а не іншу проблему слід досліджувати, вирішує практичний інтерес. У цьому можна погодитись з Джемсом: істина повинна бути корисною, вона повинна працювати. Однак критерій практичності, тим паче корисності, не позбавлений обмеженості. Він редукує значення понять, ідей до їх сьогоденної цінності, що закриває перспективу розвитку знання. І тому прагматизм вважають обмеженим, вузьким, заземленим світоглядом. Крім того, сам критерій корисності не є чітким: те, що корисно одній людині, не обов’язково є таким для іншої, а це — суб’єктивізм.

Дьюї[ред. | ред. код]

Останнім мислителем з плеяди творців прагматизму є Джон Дьюї. Як і його попередники, він розглядав пізнання як пристосування людини до мінливого середовища. Пізнання, дослідження тлумачив як засіб трансформації неконтрольованої ситуації в контрольовану. Мислення вносить чіткість і гармонію в ситуацію, в якій панували нечіткість і сумніви. Цю трансформацію Дьюї уявляв як формування проблем і проектів їх розв’язання, а значущість ідей розглядав у відношенні до проблемної ситуації. Тому, на його думку, ідеї — це проекти рішень в проблемній ситуації; розум носить операціональний (спрямований на розв’язання проблем і контролювання ситуації), а не споглядальний характер; практика — єдиний визначник цінності ідей. Дьюї розглядав ідеї як інструменти, засоби розв’язання проблем. Тому його вчення іноді називають інструменталізмом.

Прагматизм мав великий вплив на розвиток філософської думки в США. На його основі сформувався операціоналізм. Засновник цієї течії американський фізик і теоретик Персі-Вільямс Бріджмен (1882–1961) зводив значення наукових понять до здійснюваних вченим процедур (операцій) вимірювання. Його вплив простежується також в біхевіоризмі— течії в психології, яка зводить свідомість людини до зовнішніх реакцій на подразнення середовища.

Прагматизм відіграв помітну роль у формуванні духовного обличчя XX ст., що виявилося в посиленні практицизму людської поведінки.

 • О. Половко. Прагматизм політичний // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.606 ISBN 978-966-611-818-2

Прагматична людина – хто це? ~ Жіночий сайт «Вона»

Поняття прогматичности, а, точніше, філософія прагматизму, побачило світ наприкінці 19-го століття, коли американський вчений і філософ Сандерс випустив серію статей про те, як зробити ідеї ясними, і закріпити існуючі вірування.

Що на думці у прагматика?

Звучить складно, безперечно, але значення цього слова можна пояснити набагато простіше. Наприклад, особистість, що живе по такій моралі, що має здатність не просто планувати, але і в повній мірі втілювати всі життєві цілі, завдання та орієнтири.

При цьому вона абсолютно не звертає уваги на всі заважають йому фактори і обставини, вважаючи їх необгрунтованими і просто відволікаючими.

По суті, прагматична людина нашого часу – це володар таланту робити все за жорстким планом, домагатися завдань, поставлених ще в ранньому дитинстві, і «йти по головах», якщо виникне потреба.

Є й інша трактування визначення «особистість прагматичного складу». Вона полягає в умінні отримувати вигоду з будь-яких життєвих ситуацій, і добиватися цілей будь-якими шляхами.

В принципі, яку б розшифровку ви взяли за основу, висновок один: прагматики – дуже і дуже цілеспрямовані натури, заважати яким – тільки шкодити собі.

Що у них в голові?

Досить часто особистість з таким способом мислення вважають заповзятливої, і навіть засуджують, намагаються придушити її прагнення, ініціативність і змусити жити за негласними правилами.

В реальності ж, прагматичний і зібраний розум не дасть своєму власникові бути веденим, знову ж таки, якщо це не варто в планах самої людини. Останній вважає себе єдиним володарем власної долі, він не відмовиться від своїх прагнень і еталонів ні за які пряники, не почне нову справу, поки не закінчить старе, і не буде слухати нічиїх вказівок.

Прагматична і підприємлива від природи мораль змушує особистість по-своєму дивитися на події та предмети, що швидко оцінювати їх значущість і корисність, перевіряти реальність і керуватися здоровим глуздом.

Принцип прагматичного мислення

З точки зору суспільства, прагматики – це ті ж самі аналітики, що ніяк не є істиною. Справа в тому, що вони не страждають звичкою збирати факти, перевіряти їх істинність, возитися з папірцями і підходити до проблеми з різних сторін.

Прагматичний індивідуум практикує нові, експериментальні і абсолютно божевільні ідеї, він націлюється на миттєвий ефект від своєї роботи і приймається за розчищення шляху до своєї мети. Його оточення тільки диву дається, звідки у холерика від природи береться стільки невгамовної енергії, і чому він здатний генерувати ідеї з космічною швидкістю.

Хочете навчитися планувати і досягати?

Тепер, коли ви в повній мірі усвідомили значення слова «справжній прагматична людина», вам може захотітися знайти хоч частинку його цілеспрямованості і зібраності.

В принципі, тут немає нічого нереального, і спробувати можете з наступного:

 • Плануйте цілі і діла, без страху відкидаючи всі обставини, непрямі фактори, другорядні і непотрібні моменти;
 • Стати прогматиком – значить, почати думати стратегічно, і не боятися планувати щось дуже далеке майбутнє, нехай навіть мрії будуть носити виключно фантастичний характер;
 • Людина, який вирішив кардинально змінити свою мораль, повинен згадати всі свої нездійснені мрії та бажання, вибрати з них яке-небудь одне актуальне, і зрозуміти, як його досягти. Для цього потрібно переоцінити фінансовий стан, усунути перешкоди, заручитися чиєюсь допомогою і отримати необхідні навички;
 • Незабаром розум навчиться ділити глобальні мрії на дрібні і дуже навіть виконувані завдання. Головна умова успіху заходу – вкладати зусилля з таким розрахунком, щоб вони окупилися з дивідендами.

Яким має бути оточення?

Прагматична особа чесна з собою і такого ж вимагає від своїх близьких, знайомих і партнерів. Вона вміє будувати міцні відносини з іншими людьми, тримає дане слово, і вимагають результативності від дій, поручных своєму оточенню.

Може здатися нереальним, але майже всі процеси, що відбуваються на планеті Земля, запущені і відбуваються завдяки прагматикам, реализовывающим мрії, і не отметающим все те, що властиве суспільству.

Якщо уважно вивчити слова знаменитих учених і почитати їх особистісну характеристику (так просто побіжно переглянути біографію), виявиться, що колесо, космос і повітряна куля винайшли саме впевнені в собі прагматики, заряджають всіх навколо себе азартом, придуманої ідеєю і методами її досягнення.

Життєві переваги, які має при собі прагматична сучасна жінка – це вміння отримувати від своїх зусиль все, що можливо, прожити життя в своє задоволення і давати гарний приклад іншим.

прагматичний — Ukrainian-Russian Dictionary — Glosbe

uk 1838 р .; «Вирішення питання про те, в чому полягає справжнє значення прагматичної історії і яка повинна бути її обробка», Харк.

WikiMatrixru Ты согласен?

uk У 1980-х роках уряд схилився до більш прагматичного курсу, надавши додаткової свободи дій місцевим плановим органам, знявши обмеження для розвитку товарних відносин і дозволивши селянам продавати частину продукції на ринку.

WikiMatrixru После того, как её мать умерла ей просто нужно было уехать

uk Добре вивчена інтонація в діалекті чева, де вона взаємодіє з синтаксичною структурою, вказуючи на різні прагматичні значення.

WikiMatrixru Я буду следить

uk Навіть, коли більшість людей поважали ці обмеження і зазвичай робили покаяння, часто порушували їх, було також безліч способів обійти цю проблему, конфлікт ідеалів та практики узагальнені письменниицею Бріджет Енн Геніч: У той час як продукти тваринного походження мали уникатися під час покаяння, прагматичні компроміси часто переважали.

WikiMatrixru Ладно, ладно

uk Кагамі прагматична та цілеспрямована, але разом з тим чутлива і романтична.

WikiMatrixru Превратило простое представление в кровопролитие

uk Реаліст займає тверезу та прагматичну позицію і пропонує як структурувати, спланувати роботу і визначає які кроки потрібні для реалізації розв’язків проблеми.

WikiMatrixru У меня есть обязанность заботиться об этом королевстве

uk Видається, що в нашій культурі існує прагматичний підхід:

QEDru Кроме Эллен, с кем вы заговорили первой?

uk Проте дуже велика кількість показників оцінювання і нечітке визначення екологічної стійкості не дозволили індексу екологічної стійкості стати прагматичним інструментом для визначення пріоритетів у політиці.

WikiMatrixru Все изменения будут задействованы в следующем ходе

uk Мій батько, дуже прагматична людина, сказав, що мені доведеться обходитися тим, що є.

LDSru Это клингонские помехи

uk Прагматична санкція — закон про спадкування престолу, ухвалений імператором Священної Римської імперії Карлом VI 19 квітня 1713 року.

WikiMatrixru Обычное место- не хуже, не лучше

uk Взагалі Тауб прагматичний і показує себе як людина, яка вміє змусити людей зробити те, що йому потрібно.

WikiMatrixru Заткнись, это разговор органических форм жизни

uk Зараз вони використовують Прагматичний хаос.

QEDru Время от времени я так и делаю.Но храм вечности восстанавливает меня снова

uk Він проводив прагматичну політику, в основі якої лежали національні інтереси України, прибираючи емоційну та ідеологічну складову відносин.

WikiMatrixru Телячьи нежности!

uk В основі дизайну екстер’єру лежить синтез прагматичних і художніх ідей і рішень, спрямованих на поліпшення умов існування людини в цілісній естетично досконалій формі.

WikiMatrixru Который работает очень просто

uk Лінгвісти називають це прагматичними частками.

QEDru Они восстановили и другой наш подарок

uk Напружене становище тривало декілька років; нарешті у 1731 році відбулась угода, яка гарантувала прагматичну санкцію з боку Англії та Голландії в обмін на знищення Остендської торгової компанії.

WikiMatrixru Вообще- то, я не знаю

uk Але сладність проблеми та той факт, що ми ще не зовсім знаємо як її розв’язати повністю, не відміняє результатів Прагматичного хаосу.

QEDru Не слушай его, он из племени Огня

uk Період романтизму швидко поступився місцем новій прагматичній політиці, в тому числі в межах атлантизму НАТО.

WikiMatrixru Но я думаю, ты получила, что хотела

uk Я маю на увазі не якусь ефемерну ідею, а практичну, прагматичну, працюючу віру—віру такого ґатунку, яка спонукає нас ставати на коліна й благати Господа про скерування, а потім, маючи певну міру божественної довіри, вставати з колін і йти трудитися, щоб досягати бажаних результатів.

LDSru Парень на этаже!

uk Тому персонажі його картин несуть відбиток прагматичного і заземленого реалізму нідерландського типу.

WikiMatrixru Кто- то, кому я могу раскрыть тайну, кто я есть, и чем только что занималась

uk Всеєвропейську популярність здобули роботи Ніколо Макіавеллі, активного політичного діяча Флорентійської республіки і основоположника нового, прагматичного підходу до теорії держави.

WikiMatrixru То есть вы хотите сказать, что вы…… признаёте невменяемых людей вменяемыми только в интересах суда?

uk Втрачені фрагменти «Історії», які відновлюють за компілятивними джерелами, не дають повного уявлення про оригінал, оскільки в них відомості розташовуються за роками, а Іоанн Ефеський писав прагматичну історію, нехтуючи хронологічною послідовністю.

WikiMatrixru » Мне нужна такая девушка как ты «… то я готова

uk У програній битві при Фонтенуа (11 травня 1745 року) Лігоне командував британською піхотою і був радником Вільяму Августу, герцогові Камберлендському — головнокомандувачу армією «Прагматичної санкції».

WikiMatrixru Ты даже коснуться моей головы не сможешь

uk У XVIII столітті на базі «Privilegium Minus» було видано знамениту «Прагматичну санкцію» 1713 року, яка оголошувала спадкоємицею австрійських земель Марію Терезію.

WikiMatrixru Не трогай меня, или я тебя убью

uk Риси що вирізняють проекти Apache — це спільна розробка коду і відкрита, прагматична ліцензія — Apache Software License.

WikiMatrixru Эм… ничего особого

Прагматика — Вікіпедія

Прагматика (від лат. pragmaticus та від гр. pragmatikos, що означає «придатний для дій») є підгрупою лінгвістики і семіотики, яка вивчає, яким чином контекст вносить свій внесок у зміст.

Прагматика охоплює теорію розмовного акту, розмовну імплікатуру, розмови у взаємодії й інші підходи до мовної поведінки у філософії, соціології, лінгвістиці та антропології. На відміну від семантики, яка досліджує звичайне або «закодоване» в даній мові значення, прагматика вивчає передачу значення, яке залежить не від структурного і лінгвістичного знання (наприклад, граматики, лексики і т.д.) мовця і слухача, а від контексту висловлювання, будь-яких попередніх знань мовця і слухача про тему розмови, ймовірних намірів мовця та інших факторів. Таким чином, прагматика пояснює, як користувачі мови долають очевидні неоднозначності висловлювань, оскільки значення у реченні спирається на спосіб, місце, час та інші обставини розмови.

Здатність зрозуміти значення, вкладене у висловлювання співрозмовником, називається прагматичною компетенцією.

Речення «У вас є зелене світло» є неоднозначним. Без знання контексту, ідентичності мовця, його намірів, важко зробити висновок, визначити сенс з упевненістю. Наприклад:

 • Це може означати, що у вас є зелене навколишнє освітлення.
 • Це може означати, що у вас є зелене світло під час водіння автомобіля.
 • Це може означати, що ви можете піти вперед з проєктом.
 • Це може означати, що ваше тіло має зелене свічення.
 • Це може означати, що ви володієте лампочкою, яка відтіняє зелений.

Аналогічно , речення «Шерлок побачив людину з біноклем» може означати, що Шерлок спостерігав чоловіка за допомогою бінокля, або це може означати, що Шерлок спостерігав людину, яка тримала у руках бінокль (синтаксична двозначність). Сенс речення залежить від розуміння контексту і наміру того, хто говорить. Як визначено в лінгвістиці, речення є абстрактним об’єктом — рядок слів, відірваних від немовного контексту — на відміну від висловлювання, що є конкретним прикладом мовного акту в певному контексті. Чим ближче свідомі суб’єкти дотримуються загальних слів, ідіом, формулювань, і тим більш легко іншим припустити їх зміст; чим далі вони відхиляються від загальних виразів і більш широких варіацій тлумачень. Це говорить про те, що речення не має внутрішнього сенсу; немає значення пов’язаного з реченням або словом, воно може тільки символічно представляти ідею. Під значенням висловлювання, з іншого боку, мається на увазі засноване на лінгвістичному знанні і знанні нелінгвістичного контексту висловлювання (яке може або, можливо, не достатнє, щоб вирішити двозначність). У математиці з парадоксом Беррі виникла систематична двозначність зі словом «визначний». Двозначність зі словами показує, що описова сила будь-якої людської мови є обмеженою.

Прагматика була поглядом на структуралістську лінгвістику, як це викладено Ф. де Сосюром. У багатьох випадках це розширило його ідеї, про те що мова має структру, що піддається аналізу, складену з частин, які можуть бути визначені відносно інших. Прагматика спочатку займалася тільки синхронним дослідженням, на відміну від вивчення історичного розвитку мови. Тим не менш, він відкинув думку, що весь сенс виходить від ознак існуючих виключно в абстрактному просторі мови. Тим часом, історична прагматика також з’явилася на світ.

До сфери інтересів прагматики належать:

 • Вивчення про сенс мовця, при чому прагматика орієнтується не на фонетичні чи граматичні форми висловлювання, а на наміри і переконання оратора.
 • Вивчення сенсу в контексті, і вплив, який даний контекст може мати на повідомлення. Це вимагає знання ідентичностей мовця, місця та часу висловлювання.
 • Мета-прагматика має намір розуміти контекст, в якому мовна подія мала місце. Без контексту, чисті довідкові значення ігнорують складність будь-якого мовного висловлювання.
 • Вивчення імплікативних форм, тобто речей, які повідомляються зокрема, якщо вони явно не виражені.
 • Інформаційна структура, вивчення того, як висловлювання відзначені для того, щоб ефективно управляти загальною основою згаданих осіб між мовцем і слухачем.
 • Формальна прагматика вивчає ті аспекти значення, для яких контекст використання є важливим фактором. Вивчення цих аспектів відбувається за допомогою методів і цілей формальної семантики.

Прагматика та соціолінгвістика

Існує значний збіг між прагматикою та соціолінгвістикою , відколи обидва використовують інтерес до мовного значення, як визначається використанням в мовному товаристві. Проте, соціолінгвісти, як правило, більше зацікавлені у варіаціях на мові в таких громадах.

Прагматика та лінгвістична антропологія

Прагматика допомагає антропологам зв’язувати елементи мови з ширшими соціальними явищами; таким чином, вона пронизує області лінгвістичної антропології. Оскільки прагматика описує, як правило, свої сили у грі протягом даного висловлювання, вона містить у собі вивчення влади, роду, раси, ідентичності, та їх взаємодію з окремими мовними актами. Наприклад, дослідження кодового перемикання безпосередньо відноситься до прагматики, оскільки перемикач в коді впливає на зміну прагматичної сили.

Прагматика та семантика

За словами Чарльза У. Моріса, прагматика намагається зрозуміти зв’язок між знаками і їх користувачами, у той час як семантика прагне зосереджуватися на реальних предметах чи ідеях, на які посилається слово, і синтаксис (або «синтактика») розглядає відносини між знаками або символами. Семантика — буквальне значенням ідеї, тоді як прагматика має на увазі значення даної ідеї.

Що таке прагматизм?

Прагматичний метод це перш за все метод залагодження філософських суперечок, які без нього могли б тягнутися без кінця.

Чи представляє собою світ щось єдине? Панує в ньому свобода чи необхідність? Лежить в його основі матеріалістичний принцип чи духовний? Всі ці точки зору на світ однаково правомірні і суперечки про них нескінченні. Прагматичний метод у подібних випадках намагається витлумачити кожну думку, вказуючи на її практичний наслідок. Яка вийде для когось практична різниця, якщо прийняти за істину саме цю думку, а не іншу?

Якщо ми не в змозі знайти практичної різниці, то обидві думки (протилежні) означають по суті одне і те ж, і будь-яка подальша суперечка тут даремна. Серйозна суперечка виникає тільки в тому випадку, коли ми можемо вказати на якусь практичну різницю, що витікає з припущення, що права якась одна зі сторін.

Погляд, кинутий на історію цього вчення, з’ясує нам ще краще, що таке прагматизм. Ця назва походить від грецького слова, що означає «дія», від нього походять наші слова «практика» і «практичний». Вперше воно було введене в філософію Чарльзом Пірсом в 1878 р. У статті під заголовком «Як зробити наші ідеї ясними» Пірс вказував спершу, що наші переконання це фактичні правила для дій, потім він каже, що для того, щоб з’ясувати сенс будь-якого твердження ми повинні лише визначити той спосіб дії, який воно здатне назвати: у цьому способі дії і полягає для нас все значення цього твердження. В основі всіх знайдених нами між нашими думками (твердженнями) відмінностей лежить наступний конкретний факт: жодна з них не настільки тонка, щоб виражатися якось інакше, ніж у вигляді деякої можливої різниці в галузі практики.

Тому, щоб домогтися повної ясності в наших думках про якийсь предмет, ми повинні розглянути, які практичні наслідки в цьому предметі, тобто яких ми можемо чекати від нього відчуттів і до якого роду реакції зі свого боку ми повинні підготуватися. Наше уявлення про ці наслідки як найближчі, так і віддалені і є все те, що ми можемо собі уявити про цей предмет.

У цьому полягає принцип Пірса, принцип прагматизму. Протягом двадцяти років він залишався ніким не помічений, поки У. Джеймс в доповіді, прочитаній перед філософським гуртком професора Пуансона в Каліфорнійському університеті, не скористався ним і не застосував його спеціально до релігії. До цього часу (1898 р.) мабуть був підготовлений ґрунт для сприйняття нового вчення. Слово «прагматизм» починає широко розповсюджуватися, і в даний час рясніє на сторінках філософських журналів. З усіх боків говорять про прагматичний рух, говорять іноді шанобливо, іноді зневажливо, але рідко з ясним розумінням суті справи. Ясно, що ця назва відмінно підійшла до цілого ряду філософських напрямів, яким досі не вистачало загального імені, і що прагматизм пустив вже міцні корені.

Щоб зрозуміти все значення принципу Пірса, треба навчитися застосовувати його у конкретних випадках. У. Джеймс помітив, що Оствальд, знаменитий лейпцігський хімік, чудово користувався принципом прагматизму у своїх лекціях з натурфілософії, хоча він і не назвав його цим іменем.

«Всі види реального», писав він йому, «впливають на нашу практику, і цей вплив і є їх значення для нас. На своїх лекціях я звичайно ставлю питання таким чином: що змінилося у світі, якби з конкуруючих точок зору була вірна та або інша? Якщо я не знаходжу нічого, що могло б змінитися, то дана альтернатива не має ніякого сенсу».

Інакше кажучи, обидві конкуруючі точки зору означають практично одну й ті ж річ, і іншого значення, крім практичного, для нас не існує. В одній надрукованій доповіді Оствальда ми знаходимо приклад, який добре пояснює його думку. Хіміки довго сперечалися про внутрішню будову деяких тіл, що називаються «таутомерним». Їхні властивості однаково добре узгоджувалися як з припущенням, що всередині у них знаходиться в коливальному русі атом водню, так і з гіпотезою, що вони представляють собою нестійкі суміші з двох тіл. Зав’язався запеклий спір, який не привів ні до чого певного. «Суперечка ця, зауважує Оствальд, ніколи б і не розпочалася, якби вчені запитали себе, яка виявиться насправді різниця, якщо допустити, що вірна та чи інша точка зору. Тоді б чітко виявилося що ніякої такої фактичної різниці не може вийти.»

Цікаво бачити, як втрачають усе своє значення багато філософських суперечок, коли Ви піддасте їх цьому простому методу випробування і запитайте, який практичний наслідок з них випливає.

У прагматичному методі немає нічого абсолютно нового. Його прихильником був Сократ. Аристотель же ним методично користувався. За його допомогою Локк, Берклі і Юм зробили багато цінних відкриттів. Але всі ці попередники прагматизму користувалося ним випадково, уривками: це була ніби прелюдія.

Прагматизм представляє собою відмінно знайомий філософський напрямок емпіризму, але він представляє його в більш радикальній формі. Прагматисти рішуче, раз і назавжди, відвертаються від цілої купи застарілих звичок, дорогих професійним філософам. Вони відвертаються від абстракцій і недоступних речей, від словесних рішень, від поганих апріорних аргументів, від твердих, незмінних принципів, від замкнутих систем, від уявних абсолютів. Він звертається до конкретного, до доступного, до фактів, до дії, до влади. Це означає щиру відмову від раціоналістичного методу і визнання панування методу емпіричного.

Прагматизм у той же час не виступає на користь якихось певних спеціальних висновків. Він тільки метод.

Метафізика зазвичай вдавалася до досить первісних методів дослідження. Ви знаєте, що люди мали схильність до забороненої законом магії, і Ви знаєте також, яку роль у магії завжди відігравали слова. Дух, геній, демон, взагалі всяка чиста і нечиста сила, знаходяться у Вашій владі, і якщо тільки Ви знаєте її ім’я або зв’язуєте її формулою заклинання. Соломон знав імена всіх духів і завдяки цьому мав їх у себе в повному підпорядкуванні. Словом, світ завжди видавався первісному розуму у вигляді своєрідної загадки, ключ до якої потрібно шукати в деякому імені або слові. Це слово володіє принципом світу і влада ним в деякому роді, дає можливість володіти самим світом.

«Бог», «Матерія», «Розум», «Абсолютна», «Енергія» всі ці подібні, вирішальні загадки світу, імена. Раз Ви їх знаєте Ви можете бути певні. Ви знаходитесь тоді біля кінця свого метафізичного дослідження.

Але якщо Ви оперуєте прагматичним методом, ви ніколи не побачите в подібному слові завершення свого дослідження. З кожного слова Ви повинні отримати його практичну готівкову вартість, повинні змусити його працювати в потоці Вашого досвіду. Воно розглядається не тільки як рішення, стільки як програма для подальшої роботи, зокрема, як вказівка на ті методи, за допомогою яких може бути змінена дана дійсність.

Таким чином, теорії являють собою не відповіді на загадки, теорії стають знаряддями. Ми не заспокоюємося в солодкій бездіяльності на теоріях, ми йдемо вперед і понад те при нагоді змінюємо за їх допомогою природу. Прагматизм робить всі наші теорії менш тугими, він надає їм гнучкість і кожну садовить за роботу. По суті він не представляє нічого нового і тому гармонує з багатьма старими філософськими напрямками.

Так, наприклад, з номіналізмом він сходиться в тому, що постійно звертається до приватного індивідуального; разом з утилітаризмом він підкреслює практичний момент дійсності; з позитивізмом, він поділяє презирство до словесних рішень, до безглуздих питань і метафізичних абстракцій.

Таким чином, прагматичний метод аж ніяк не визначає якихось певних результатів, він являє собою лише певне відношення до речей, відому точку зору. Саме таку точку зору, яка спонукає нас відвертати свої погляди від різних принципів перших речей, «категорій», уявних необхідностей, і змушують нас дивитися у напрямку до останніх речей, результатів, плодів, фактів.

Читайте також:

 

Коментарі:

прагматизм — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. прагмати́зм прагмати́змы
Р. прагмати́зма прагмати́змов
Д. прагмати́зму прагмати́змам
В. прагмати́зм прагмати́змы
Тв. прагмати́змом прагмати́змами
Пр. прагмати́зме прагмати́змах

праг-ма-ти́зм

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -прагмат-; суффикс: -изм [Тихонов, 1996].

Произношение

Семантические свойства

Значение
 1. филос. течение в философии, признающее истиной не то, что соответствует объективной действительности, а то, что дает практически полезные результаты ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. поведение, деятельность, вытекающие не из принципиальных соображений, а из корыстных побуждений, соображений полезности, выгоды ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
Антонимы
Гиперонимы
Гипонимы

Родственные слова

Этимология

Происходит от др.-греч. πραγματικός «дельный; деловой», из πρᾶγμα «дело; действие», из πράσσω «делать».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Список переводов

Библиография

прагматичний — Викисловарь

Содержание

 • 1 Украинский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

прагматичний

Прилагательное.

Корень: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
 1. ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg Для улучшения этой статьи желательно:
 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcription}}
 • Добавить значение-перевод в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
 • Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
90000 definition of pragmatic by The Free Dictionary 90001 When the Inquiring Soul had completed his course of instruction he declared himself the Ahkoond of Swat, fell into the baleful habit of standing on his head, and swore that the mother who bore him was a pragmatic paralogism.For all his pragmatic certitude, it seemed as if he watched the play and movement of life in the hope of discovering something more about it, of discerning in its maddest writhings a something which had hitherto escaped him, — the key to its mystery, as it were, which would make all clear and plain.»For twenty years past,» he says, «I have mistrusted ‘consciousness’ as an entity; for seven or eight years past I have suggested its non-existence to my students, and tried to give them its pragmatic equivalent in realities of experience .One of them — his name was Stick-to-the-right — perceived in my face, I suppose, a species of sympathy and almost admiration, which, to my own great surprise, I could not help feeling for this pragmatic couple.One of perhaps the simplest of human qualities, and probably underrated, is that we as a species are pragmatic.That is, ‘dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations.’ It is this pragmatic way of thinking and acting that unites us with the ‘Beasts of the Jungle.’Murphy believes Neville is a «pragmatic» coach like Benitez and he also fears more offensivelyminded candidates like Mikel Arteta and Giovanni van Bronckhorst might not succeed without adding quality to the squad.This study explores teachers ‘and students’ perceptions of effectiveness of core concepts of pragmatics for developing students ‘pragmatic communicative competence.With the birth of Nigerian Pragmatic Association, pragmatics (study of language use) is no longer an inner-room business of a reclusive underdog in Nigeria; rather, it is a Nigeria-networked discipline with standards consistent with the current-minute standards in the global spread. * Muhlbauer, a supplier of RFID and smart label production and personalization solutions, and PragmatIC, a developer of ultra low-cost flexible electronics , have announced a strategic partnership to deliver solutions that support the integration of PragmatIC’s flexible integrated circuits (FlexICs).15 February 2019 — US-based product management and marketing training specialist Pragmatic Marketing has acquired data science education provider The Data Incubator and together have become Pragmatic Institute, the company said.Comparing «pragmatic developmentalism,» «pragmatic socialism,» and «thoroughgoing socialism , «he proposes a pragmatic orientation that postpones ideological decisions as long as practicable. .90000 meaning in the Cambridge English Dictionary 90001 PRAGMATIC | meaning in the Cambridge English Dictionary 90002 Thesaurus: synonyms and related words .90000 pragmatic — Wiktionary 90001 90002 English [edit] 90003 90004 Alternative forms [edit] 90005 90004 Etymology [edit] 90005 90008 From Middle French 90009 pragmatique 90010, from Late Latin 90011 pragmaticus 90010 ( «relating to civil affair; in Latin, as a noun, a person versed in the law who furnished arguments and points to advocates and orators, a kind of attorney») , from Ancient Greek 90013 πραγματικός 90010 (pragmatikós, «active, versed in affairs»), from 90013 πρᾶγμα 90010 (prâgma, «a thing done, a fact»), in plural 90013 πράγματα 90010 (prágmata, «affairs, state affairs, public business, etc.»), From 90013 πράσσω 90010 (prássō,» to do «) (whence English 90021 practical 90010). 90023 90004 Pronunciation [edit] 90005 90004 Adjective [edit] 90005 90008 90029 pragmatic 90030 (90031 comparative 90010 90033 more pragmatic 90034, 90031 superlative 90010 90033 most pragmatic 90034) 90023 90040 90041 Practical, concerned with making decisions and actions that are useful in practice, not just theory. 90042 90043 90031 The sturdy furniture in the student lounge was 90045 pragmatic 90034, but unattractive.90010 90048 90049 90050 90041 90045 1988 90034, Andrew Radford, chapter 8, in 90054 Transformational grammar: a first course 90055, Cambridge, UK: Cambridge University Press, page 423: 90042 90057 90049 90042 90043 Nor indeed are these restrictions 90031 90045 pragmatic 90034 90010 in nature: i.e. the ill-formedness of the 90031 heed 90010 -sentences in (60) is entirely different in kind from the oddity of sentences like: 90067 (61)! That man will eat any car which thinks he’s stupid 90067 which is purely 90031 90045 pragmatic 90034 90010 (i.e. lies in the fact that (61) describes the kind of bizarre situation which just doesn’t happen in the world we are familiar with, where cars don’t think, and people don’t eat cars). 90048 90049 90075 90076 90075 90041 Philosophical; dealing with causes, reasons, and effects, rather than with details and circumstances; said of literature. 90050 90041 90045 1854 90034 March, JG, «On the Dating of Ancient History», in 90054 Journal of Classical and Sacred Philology 90055 90085 [1] 90086, volume 1, page 53: 90042 90043 90008 Polybius’s 90031 90045 pragmatic 90034 history 90010 is simply the history of 90031 affairs 90010, as distinguished from the descriptive and often poetical character which much history before his time had.90023 90048 90049 90075 90041 90045 1856 90034, Matthew Arnold, 90054 Poems 90055, page 16: 90042 90043 90008 […] such objects belonged to the domain of the comic poet, and of the lighter kinds of poetry. For the more serious kinds, for 90031 90045 pragmatic 90034 90010 poetry, to use an excellent expression of Polybius, they were more difficult and severe in the range of subjects which they permitted. 90023 90048 90049 90075 90076 90075 90041 Interfering in the affairs of others; officious; meddlesome.90075 90120 90121 Synonyms [edit] 90122 90121 Antonyms [edit] 90122 90042 90043 90031 The terms below need to be checked and allocated to the definitions (senses) of the headword above. Each term should appear in the sense for which it is appropriate. Use the templates 90128 {{syn | en | …}} 90129 or 90128 {{ant | en | …}} 90129 to add them to the appropriate sense (s). 90010 90048 90049 90121 Derived terms [edit] 90122 90121 Related terms [edit] 90122 90121 Translations [edit] 90122 90004 Noun [edit] 90005 90008 90029 pragmatic 90030 (90031 plural 90010 90033 pragmatics 90034) 90023 90040 90041 A man of business.90075 90041 A busybody. 90075 90041 A public decree. 90075 90120 90004 Further reading [edit] 90005 .90000 The Pragmatic Framework 90001 90002 Business Plan 90003 90002 Positioning 90003 90002 Marketing Plan 90003 90002 Market Problems 90003 90002 Market Definition 90003 90002 Pricing 90003 90002 Buyer Experience 90003 90002 Revenue Growth 90003 90002 Win / Loss Analysis 90003 90002 Distribution Strategy 90003 90002 Buy, Build or Partner 90003 90002 Buyer Personas 90003 90002 Revenue Retention 90003 90002 Distinctive Competencies 90003 90002 Product Portfolio 90003 90002 Product Profitability 90003 90002 User Personas 90003 90002 Launch 90003 90002 Identify competitive and alternative offerings in the market.Assess their strengths and weaknesses. Develop a strategy for winning against the competition. 90003 90002 Illustrate the vision and key phases of deliverables for the product. The roadmap is a plan, not a commitment. 90003 90002 Focus your teams ‘creative spirit on solving market problems by leveraging your organization’s distinctive competencies. 90003 90002 Articulate and prioritize personas and their problems so that the appropriate products can be built.90003 90002 Develop programs to raise the profile and awareness of your brand within strategic market segments to bring more prospects into your funnel. 90003 90002 Use your market knowledge to help sales align their selling process to the way the market wants to buy. 90003 90002 Provide needed market and solution information to support internal and external marketing programs.90003 90002 Inventory your assets (technical, skills, services, patents, other) and determine ways that they can be leveraged. 90003 90002 Illustrate market problems in a «story» that puts the problem in context. Use scenarios are one component of requirements. 90003 90002 Develop programs to move prospects quickly and effectively through the funnel, with the objective of turning prospects into satisfied customers.90003 90002 Develop relevant content to be used for all go-to-market channels and materials. 90003 90002 Provide needed market and solution information to support the operations group. 90003 90002 Manage proactive communications with relevant stakeholders from strategy through execution. 90003 90002 Identify customers who are willing to give testimonials, case studies and references and amplify their voice in the market.90003 90002 Create tools for salespeople focused on a specific step of the selling process. 90003 90002 Provide needed market and solution information to support marketing events such as conferences, trade shows and webinars. 90003 90002 Measure and tune product marketing programs to ensure alignment with corporate goals.90003 90002 Design and deliver training programs to help the sales channels focus on how to sell the product, not how to use it. 90003 90002 Provide needed market and solution information to support channel opportunities and activities. 90003 90002 Articulate and leverage the organization’s unique abilities to deliver value to the market.90003 90002 Integrate products into a coherent portfolio of products focused on the market. Manage the portfolio like a «product» (business plan, positioning, buying process, market requirements and marketing plan). 90003 90002 Monitor and analyze key performance indicators to determine how well the product is performing in the market, how it impacts the company operations, and ultimately, how it contributes to profit.90003 90002 Define the archetypical users of your products or services. 90003 90002 Plan, execute and measure effectiveness of strategic launches. 90003 90002 Understand why recent evaluators of the product did or did not buy and what steps they took in the buying process. 90003 90002 Determine which channels best align with your markets ‘buying preferences.90003 90002 Determine the most effective way to deliver a complete solution to an identified market problem. Where you have gaps in your offering, analyze whether to buy, build, or partner to complete the solution for your market. 90003 90002 Define the archetypical buyers involved in the purchasing of your products and services. 90003 90002 Define the specific plans and budgets for ensuring customer loyalty, as well as selling products and services to existing customers.90003 90002 Discover problems in the market by interviewing customers, recent evaluators and untapped, potential customers. Validate urgent problems to show their pervasiveness in the market. 90003 90002 Map needs with target markets and analyze the market segments to actively pursue. Ensure that the targeted segments are large enough to support the current and future business of the product.90003 90002 Establish a pricing model, schedules, guidelines and procedures. 90003 90002 Understand and document the buyer’s journey for the key segments and buyers we have identified. 90003 90002 Define the specific plans and budgets for selling products and services to new customers. 90003 90002 Perform an objective analysis of a potential market opportunity to provide a basis for investment.Articulate what you learned in the market and quantify the risk, including a financial model. 90003 90002 Describe the product by its ability to solve market problems. Create internal positioning documents that will be used to develop external messages focused on each key buyer or persona. 90003 90002 Articulate the strategies and tactics for generating awareness and leads for the upcoming fiscal period, including key programs and events with measurements and goals.90003 .

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.